Cv- Ketels

De werkzaamheden omvatten:Het demonteren en afvoeren van de bestaande combi-ketel.

Het leveren en monteren van een nieuwe combi-ketel.

Het leveren en monteren van een nieuw expansievat.

Het aansluiten van de ketel op gasleiding, warm- en koutwaterleiding, CV-leidingen, rookgasafvoer, kamerthermostaat en elektrische aansluiting.

De benodigde hulpmaterialen; zoals inlaatcombinatie, gaskraan, vul- en aftapkraan, overstort, buizen, fittingen, verpakkingsmateriaal e.d. zijn bij onze prijs inbegrepen.

De installatiekosten voor het geheel werkvaardig en bedrijfsklaar opleveren van bovengenoemde werkzaamheden bedraagt. Zie merken uitvoering!

Leveringsvoorwaarden:

Betaling:

Betaling contant aan de monteur bij proefstoken.

Geldigheidsduur van deze offerte tot 30 dagen na offertedatum.

Exclusief (uitvoering tegen meerprijs)

Herstellen van de gebreken aan de bestaande installatie, laswerk, aanleg waterleidingen (waarneer het oude CV – en warmwatertoestel zich niet op dezelfde plaats bevinden, pvc riolering, elektrische voeding, schilderwerk, aanbrengen extra hulpmiddelen voor bevestiging toestellen, demonteren van toestellen die niet in zijn geheel kunnen worden afgevoerd, bouwkundige voorzieningen evenals het slopen en/of afvoeren van asbesthoudende materialen. Bij zonlichtcollectoren eventueel aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen.

Garantie bij installatie en onderhoud

De installateur garandeert voor een termijn van 12 maanden na oplevering dat eventuele gebreken in het werk, worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Het voorgaande laat onverlet dat de installateur ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.

3. De garantie vervalt indien:

• Gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan de installateur worden gemeld;

• Gebreken zijn veroorzaakt door fouten, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;

• Gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van de installateur aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de consument zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen. Dit leidt uitzondering indien het vervallen van de garantie niet gerechtvaardigd is;

• Gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft.

• Garantie op de geleverde producten als ketel en appendages zijn onderhevig aan de regels en richtlijnen die de fabrikant als voorwaarden stelt.

No Comment

You must be logged in to post a comment.